Home > Urumqi Guide > Tourism > Specialty

Xinjiang Pepper Chicken

Hongshannet 2014-08-31 16:14

[Editor:Yi Yanjun]