Home > Urumqi Guide > Tourism > Specialty

Folk Musical Instruments

Hongshannet 2014-08-31 12:56

Tan bo er

Re wa pu

Ku bu zi

Ma tou qin

[Editor:Yi Yanjun]