Home > Urumqi Guide > Tourism > New Ten Scenes of Urumqi

Hong Shan (Red Mountain)

Hongshannet 2014-08-31 12:26

Hong Shan (Red Mountain)

[Editor:Yi Yanjun]