Home > Urumqi Guide > Tourism > New Ten Scenes of Urumqi

Nanshan scenic

Hongshannet 2014-08-30 14:02

Nanshan scenic

[Editor:Yi Yanjun]